Inne podziały Nauki

Często ze względu na dużą użyteczność matematyki w naukach przyrodniczych używa się dla nich wspólnego określenia nauki matematyczno-przyrodnicze. Podział ten nie jest jednak zbyt ścisły. Na przykład geografia jest jednocześnie nauką przyrodniczą i społeczną, a historia społeczną i humanistyczną

Inny podział to podział na nauki eksperymentalne, które zajmują się zjawiskami stale i niezmiennie powtarzalnymi oraz nauki punktowe, w których dominuje badanie zjawisk unikalnych, które mogą się wydarzyć tylko raz. Te pierwsze charakteryzują się możliwością stosowania technik eksperymentalnych, podczas gdy te drugie są skazane na wyjaśnianie zjawisk post factum, bez dokładnej możliwości przewidywania przyszłych zjawisk.
Continue reading

Dziedziny nauki w Polsce

Formalno-prawny podział na dziedziny naukowe w Polsce zawarty jest w uchwale Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z dnia 24 października 2005 roku w sprawie określenia dziedzin nauki i dziedzin sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych.

Najwybitniejsi polscy naukowcy – członkowie rzeczywiści Polskiej Akademii Nauki należą w jej ramach do Wydziałów i Komitetów PAN. Tym samym także strukturę PAN można uznać za odzwierciedlenie podziału dziedzin nauki w Polsce:

* nauki biologiczne to komitety: antropologii; biologii ewolucyjnej i teoretycznej; botaniki; neurobiologii; cytobiologii; ekologii; mikrobiologii; ochrony przyrody; biochemii i biofizyki; parazytologii; zoologii.
* nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych – czyli komitety: agrofizyki; ekonomiki rolnictwa; nauk o żywności; nauk ogrodniczych; fizjologii, genetyki i hodowli roślin; gleboznawstwa i chemii rolnej; biologii rozrodu zwierząt; melioracji i inżynierii środowiska rolniczego; nauk leśnych; nauk weterynaryjnych; nauk zootechnicznych; ochrony roślin; techniki rolniczej; technologii drewna; uprawy roślin; zagospodarowania ziem górskich.
* nauk medycznych – komitety: epidemiologii i zdrowia publicznego; fizyki medycznej, radiobiologii i diagnostyki obrazowej; genetyki człowieka i patologii molekularnej; immunologii i etiologii zakażeń człowieka; nauk fizjologicznych; nauk neurologicznych; nauki o żywieniu człowieka; patofizjologii klinicznej; rehabilitacji, kultury fizycznej i integracji społecznej; rozwoju człowieka; terapii i nauk o leku.
* nauki matematyczne, fizyczne i chemiczne czyli komitety: astronomii; chemii; fizyki; krystalografii; chemii analitycznej;matematyki. Continue reading

Podział tradycyjny Nauki

Systematyka tradycyjna dzieli nauki na

* nauki formalne:

– nauki ścisłe, czyli matematykę, logikę, nauki strukturalne;
* nauki realne
– nauki przyrodnicze, czyli nauki zajmujące się światem postrzeganym przez człowieka: fizyka, astronomia, chemia, biologia, medycyna teoretyczna, nauki o Ziemi, geografia;
– nauki społeczno-ekonomiczne, zajmujące się społeczeństwem, jego organizacją, zmianami: antropologia, historia, socjologia,politologia, stosunki międzynarodowe, geografia, ekonomia,  pedagogika, psychologia. Continue reading

Pojęcie Nauka

Pojęcie „nauka” w języku polskim jest znacznie szersze niż angielskie „science”, które obejmuje jedynie nauki przyrodnicze. Osiągnięcia nauki oraz obraz świata, który ona buduje, stały się częścią kultury masowej. Ludzie z jednej strony wierzą we wszechmoc nauki, ale z drugiej strony obawiają się negatywnych skutków, zastosowania jej w złym celu.

Naukowiec budzi szacunek jako osoba starająca się obiektywnie spoglądać na rzeczywistość. Jednocześnie istnieje negatywny stereotyp szalonego badacza w poplamionym fartuchu, który w mrocznym laboratorium przeprowadza podejrzane eksperymenty, aby wykraść naturze jej kolejną tajemnicę.
Continue reading